Tekst: María de los Ángeles Casafus Carrillo 
Konsultantka ds. duchowości, Ruch Laudato Si’

Czas dla Stworzenia jest okresem łaski, który Kościół oferuje ludzkości na drodze dialogu ekumenicznego, aby mogła ona odnowić swoją relację ze Stwórcą i ze stworzeniem poprzez świętowanie, nawrócenie i wspólne zaangażowanie.

Innymi słowy, Czas dla Stworzenia jest corocznym ekumenicznym świętem modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu.

Kiedy się spotykamy?

Czas dla Stworzenia rozpoczyna się 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października, w święto św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii ukochanego przez wiele wyznań chrześcijańskich.

Osoby indywidualne i społeczności są zaproszone do uczestnictwa poprzez modlitwę, projekty zrównoważonego rozwoju i rzecznictwo.

  • Modlitwa: Zorganizuj ekumeniczne spotkanie modlitewne, które zjednoczy wszystkich chrześcijan na rzecz troski o nasz wspólny dom.
  • Zrównoważony rozwój: Poprowadź akcję sprzątania, która pomoże zapewnić rozwój całemu stworzeniu.
  • Rzecznictwo: Zabierz głos na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, uczestnicząc w bieżących kampaniach, np. akcji dezinwestycji z paliw kopalnych.

Zapraszamy do zaplanowania swojego uczestnictwa w świętowaniu. By uczynić pierwszy krok, odwiedź stronę czasdlastworznia.org. Znajdziesz tam oficjalny przewodnik po obchodach Czasu dla Stworzenia, szeroki zakres materiałów oraz formularz do rejestracji wydarzeń.

OBEJRZYJ: Co to jest Czas dla Stworzenia?

Czemu to takie ważne?

Podejmowanie działań z okazji Czasu dla Stworzenia to przykład wypełniania naszej katolickiej wiary.

Jezus wzywa wierzących do pracy dla wspólnego dobra, co wiąże się z poszanowaniem życia we wszystkich jego przejawach, troską o wspólny dom, zaangażowaniem w budowanie bardziej sprawiedliwych, solidarnych, braterskich i pokojowych społeczeństw, a także z innymi fundamentalnymi kwestiami.

Często, kiedy mówimy o stworzeniu, mamy na myśli przyrodę, zwierzęta, krajobrazy, słońce, księżyc, ale rzadko uświadamiamy sobie, że człowiek jest zwieńczeniem stwórczego dzieła Ojca. „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31) – czytamy w Piśmie Świętym. Ten fragment sugeruje, że po stworzeniu mężczyzny i kobiety Bóg cieszy się, patrząc na całe swoje dzieło. 

W związku z tym należy wspomnieć, że w Biblii jest wiele odniesień do twórczego działania Ojca, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest (Rz 4, 24), a ponadto z miłością porządkuje wszystko, aby utrzymywać i rozwijać harmonię: „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi.” (Mt 6, 26).

Innymi słowy, jest On nie tylko Bogiem stwórcą, ale kochającym Ojcem, który z czułością troszczy się o dzieło swoich rąk i pragnie braterstwa wśród całej ludzkości.

Właśnie dlatego Czas dla Stworzenia jest świętem, które pozwala wszystkim ludziom uznać siebie za „dzieło stwórczego działania Pana”, kontemplować naturę i wszystko, co ją zamieszkuje, oraz troszczyć się o nasz wspólny dom.

Konieczne jest, aby wszyscy wierzący włączyli się w obchody Czasu dla Stworzenia. Skoro „to, co było dobre w oczach Boga, stało się przedmiotem eksploatacji w rękach człowieka„, jest rzeczą pilną, abyśmy jako Kościół podjęli konkretne działania na rzecz troski i ochrony.

OBEJRZYJ: Jak światowa rodzina chrześcijańska jednoczy się w trakcie Czasu dla Stworzenia

Historia Czasu dla Stworzenia

W 1989 r. patriarcha ekumeniczny Dymitr I ogłosił 1 września Dniem Prawosławnej Modlitwy za Stworzenie.

Następnie, Światowa Rada Kościołów przedłużyła obchody do 4 października, czyli do święta św. Franciszka z Asyżu. Z kolei w 2015 r. papież Franciszek ustanowił Czas dla Stworzenia oficjalnym wydarzeniem w Kościele rzymskokatolickim.

W związku z tym papież Franciszek stwierdził w 2015 r:

„Doroczny Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia będzie stanowił dla poszczególnych wiernych i wspólnot dobrą okazję do potwierdzenia osobistego powołania do bycia szafarzami stworzenia, do dziękowania Bogu za wspaniałe dzieło, które powierzył naszej opiece, oraz do błagania Go o pomoc w ochronie stworzenia, jak również o przebaczenie za grzechy popełnione przeciwko światu, w którym żyjemy. Obchody tego Dnia, odbywające się w tym samym dniu co w Kościele prawosławnym, będą cenną okazją do dawania świadectwa naszej wzrastającej komunii z naszymi prawosławnymi braćmi i siostrami.”

Każdego roku, chrześcijańscy przywódcy na całym świecie zachęcają wiernych do uczestnictwa w Czasie dla Stworzenia.

W 2020 roku, w swoim listownym noworocznym błogosławieństwie, patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I zaprosił prawosławnych wiernych do wykorzystania nowego roku do podjęcia działań na rzecz stworzenia i do powstrzymania dalszych szkód ekologicznych wyrządzanych Ziemi należącej do Boga.

„Walka o ochronę stworzenia jest centralnym elementem naszej wiary. Szacunek dla środowiska jest aktem doksologii imienia Bożego, podczas gdy niszczenie stworzenia jest wykroczeniem przeciwko Stwórcy, całkowicie nie do pogodzenia z podstawowymi dogmatami teologii chrześcijańskiej” – napisał.

„Wzywamy prawosławnych młodych do uświadomienia sobie jak istotne jest życie jako wierni chrześcijanie i współcześni ludzie”.

Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, wielokrotnie wzywał wiernych do świętowania Czasu dla Stworzenia.

W 2019 r. określił kryzys klimatyczny jako „największe wyzwanie stojące przed nami i przyszłymi pokoleniami” i wezwał chrześcijan na całym świecie do walki ze zmianami klimatycznymi z jeszcze większą pilnością i solidarnością na przestrzeni całego roku, ale szczególnie w trakcie Czasu dla Stworzenia.

Nowy motyw przewodni co roku

Każdego roku, Ekumeniczny Komitet Sterujący proponuje temat i przygotowuje materiały pomagające w świętowaniu Czasu dla Stworzenia. W 2019 r. temat przewodni brzmiał „Sieć życia”.

Tematem roku 2020 był „Jubileusz dla Ziemi”. Był to rok naznaczony nową rzeczywistością, która przypomniała nam wszystkim, że jesteśmy bezbronni i że potrzebujemy innych, aby przetrwać. Pandemia COVID-19, nawet pomimo całego bólu, jaki spowodowała, była i nadal jest dla nas wszystkich okazją do zwrócenia się ku Bogu.

Z radością oglądaliśmy, jak podczas Czasu dla Stworzenia 2020 tysiące osób i wspólnot uczestniczyło w życiodajnych wydarzeniach, oświetlając tym samym drogę naszym najbardziej bezbronnym siostrom i braciom, którzy szukają nadziei w trakcie pandemii i pogłębiającego się kryzysu klimatycznego oraz wśród innych kryzysów dotykających nasz świat.

W tym roku wybranym tematem przewodnim jest: „Dom dla wszystkich? Odnowienie Oikos Boga”. Oikos jest greckim słowem oznaczającym „dom” lub „rodzinę”, dlatego też tegorocznym symbolem jest Namiot Abrahama, który reprezentuje nasze zobowiązanie do zapewnienia miejsca wszystkim, którzy dzielą nasz wspólny dom.

Kto może uczestniczyć w obchodach Czasu dla Stworzenia?

Wszyscy: zarówno wierzący jak i niewierzący. Ponieważ wszyscy jesteśmy wezwani do życia w harmonii jako odpowiedzialni opiekunowie naszego wspólnego domu, wszyscy musimy zobowiązać się do troski o życie we wszystkich jego przejawach, pamiętając, że troska nie oznacza tylko ochrony, ale musi iść w parze z miłością, kontemplacją i poczuciem uczestnictwa w stwórczym dziele Boga.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym święcie w wymiarze osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Podziel się postami w mediach społecznościowych z hashtagiem #czasdlastworzenia lub #SeasonofCreation. I nie zapomnij powierzyć tego czasu Panu za pomocą modlitwy na Czas dla Stworzenia 2021.